طراحی سایت

هاست

طراحی سایت

Google Page Rank

طراحی سایت

 Previous خدمات-Services Previous بانكی ، مالی ، اعتباری و حسابداری

ویژه

ثبت نام اینترنتی تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع)

ثبت نام اینترنتی تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع)ثبت نام تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) برای ثبت نام انواع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، اشتغال و سایر تسهیلات صندوق مهر امام رضا می توانید به آدرس سایت اینترنتی صندوق مهر امام رضا (ع) مراجعه فرمایید : http://mazandaran.mehrereza.ir خلاصه دستورالعمل اعطاي تسهيلات اشتغال صندوق مهر امام رضا(ع) ورود به فرم ثبت نام متقاضي گرامي ضمن خوشامدگويي و تشکر از اعتماد شما، به صندوق مهرامام رضا (ع) ، به آگاهي مي رساند اين صندوق در راستاي نيل به اهداف دولت خدمت گزار و ماموريت خود اقدام به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال مي نمايد. تسهيلات ارائه شده مشمول افراد بيکاري است که داراي مهارت بوده و توانايي انجام فعاليت و شروع کسب و کار را در رشته هاي خدماتي ،فني ،کشاورزي وبازرگاني داشته باشند. شايان ذکر است متقاضيانيکه فاقد مدارک دانشگاهي يا گواهينامه فني و حرفه اي مرتبط باشند، واجد شرايط دريافت تسهيلات از صندوق نبوده و ثبت نام افراد فوق الذکر جز اتلاف زمان و هزينه و کندي کار ساير متقاضيان ثمري در پي نخواهد داشت. لذا پيشنهادميگردد نخست دستورالعمل ذيل را با دقت مطالعه نموده تادرصورت تطبيق وضعيت جنابعالي باشرايط صندوق عمل ثبت تان راآغاز نمائيد. از آنجائيکه در ثبت نام موقت اصل براعتماد به متقاضيان ميباشد لذاانتظارميرودمتقاضيان گرامي بادقت وصداقت کامل نسبت به تکميل پرونده اقدام نمايند. بديهي است در مراحل بعدي مستندات لازم جهت اثبات مندرجات اعلامي از جنابعالي اخذ مي گردد. ماده ي 1- در اين بخش واژگاه و عبارات برابر تعاريف زير به کار مي روند: الف: کسب و کار: عبارت است از هر گونه فعاليت اقتصادي که منجر به کسب درآمد براي صاحب يا صاحبان آن شود. ب: خوداشتغالي و خويش فرمايي: نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و مي تواند علاوه بر خود براي افراد ديگري نيز ايجاد اشتغال کند. پ: کارفرمايي و کارآفريني: نوعي اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و مي تواند علاوه بر خود براي افراد ديگري نيز ايجاد اشتغال کند ت: تسهيلات/وام:منظور از تسهيلات در اين دستورالعمل، وام قرض الحسنه صندوق مي باشد. ث: درخواست تسهيلات: اعلام کتبي نياز به تسهيلات اشتغال صندوق در چارچوب ضوابط که از سو اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت مي گيرد. ج: طرح : عبارت است از فعاليت اقتصادي که در جهت رسيدن به اهداف خاصي انجام مي پزيرد. چ: راه اندازي: عبارت است از تهيه ي مقدمات و انجام اقدامات لازم براي اجرايي کردن طرح و شروع فعاليت کسب و کار. ح: برنامه ي کسب و کار: برنامه کسب و کار روش اجراي يک فعاليت تجاري، اقتصادي و خدماتي در يک دوره زماني مشخص را بيان مي کند که شامل بخشهاي گوناگون از جمله بازاريابي، توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح مي باشد. خ: سبد مشاغل: مجموعه اي از انواع کسب و کار در يک منطقه ي جغرافيايي. د: بررسي در خواست: عبارت است از تطبيق شرايط در خواست کنندگان با شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده از سوي صندوق. ذ: وام گيرنده: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در قالب ضوابط از صندوق وام دريافت نمايد و به صندوق بدهکار شود. ر: پرونده ي تسهيلاتي: کليه ي اوراق، مستندات، مکاتبات و مصوبات پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان که به صورت متعارف يا مکانيزه و الکترونيکي د رصندوق نگهداري مي شود. ز: آورده: عبارت است از بخشي از سرمايه و يا امکانات راه اندازي کسب و کار که توسط وام گيرنده بصورت نقدي و يا غير نقدي تامين و به مصرف اجراي طرح مي رسد. ماده ي2- اعطاي آن دسته از تسهيلات اشتغال که صندوق بر اساس تفاهم نامه ها يا قراردادهاي عامليت توزيع آنها را عهده دار مي گردد با رعايت اين دستور العمل مطابق بخشنامه هاي مربوطه انجام مي شود. ماده ي3- گ<روه هدف ععبارتند از متقاضيان بيکاري که توانايي انجام فعاليت اقتصادي را دارند ولي توانايي تهيه مکان اجراي طرح، ابزار و سرمايه لازم را ندارند. تبصره- براساس تعريف فوق افراد بيکار، فارغ التحصيلان دانشگاهي، دارندگان مدارک فني و حرفهاي، خانواده شهدا و ايثارگران، مبتکران و نوآوران، زنان سرپرست خانوار يا بد سرپرست با تاييد مراجع ذيصلاح در اولويت مي باشند. ماده ي 4- اعطاي تسهيلات صندوق در بخش خرد با اولويت طرح هاي ايجادي در زمينه خانگي، خويش فرمايي و کارآفريني تا 10 نفر کارکن مي باشد. تبصره- سهميه اعتبار توزيع شده کسب و کار هاي اين ماده در ابتداي هر سال تعيين و ابلاغ مي گردد. ماده ي5 – معرفي متقاضي از سوي هر سازمان، نهاد و يا مقامي نافي شرايط و ظوابط صندوق نبوده و معرفي شدگان حتما بايد واجد شرايط ظوابط و دستورالعمل صندوق باشند. شرايط لازم براي دريافت تسهيلات اشتغال شامل دو بخش عمومي و اختصاصي مي باشد : الف- عمومي: 1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2. دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم(براي آقايان) 3. عدم استفاده قبلي از تسهيلات اشتغال صندوق مهر امام رضا(ع) 4. بيکار بودن يا اشتغال به صورت شاگردي/ کارگري در يک کسب و کار خوداشتغالي و در هر صورت نداشتن بيمه ي اشتغال تبصره- در صورت داشتن بيمه کارفرمايي و اجباري بايد بيمه حذف و يا تبديل به بيمه خويش فرمايي گردد. 5. داشتن مجوزهاي مورد نياز طرح از مراجع ذيصلاح. 6. عدم اشتغال در دستگاههاي دولتي و عدم دريافت حقوق باز نشستگي و نيز عدم اشتغال در شرکتها و موسسات غير دولتي در زمان دريافت تسهيلات. 7. دارا بودن حداقل سن 18 و حداگثر 50 سال. ب- اختصاصي: 1. عدم تناقض کسب و کار متقاضي با سبد کسب و کارهاي اعلام شده براي منطقه( استان، شهرستان، بخش، شهر يا روستا) 2. سکونت در محل اجراي طرح. 3. عدم اشتغال به تحصيل تمام وقت. 4. لزوم داشتن مدارک تحصيلي و مهارتي مرتبط با کسب و کار پيشنهادي از دانشگاهها و مراکز آموزش دولتي و يا خصوصي مورد تاييد دولت( وزارت علوم و سازمان آموزش فني و حرفه اي) و يا گواهي سابقه تجربي معتبر به تاييد کارفرما 5. رعايت اولويت براي زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست و بانوان مجرد تحت پوشش خانواده که ازدرآمد کافي برخوردار نمي باشند. تبصره1- پرداخت تسهيلات به زناني که همسرشان شاغل مي باشند ممنوع است(باستثناي کارآفرينان داراي ايده هاي نو) 6. داشتن ايده براي شروع فعاليت. 7. داشتن توانايي مديريت براي اداره کسب و کار انواع کسب و کار کسب و کار خانگي : آن دسته از فعاليتهايي است که توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسکوني در قالب يک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسکوني همجوار شکل مي¬گيرد و منجر به توليد خدمت يا کالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسکوني مي¬گردد. سقف اين تسهيلات صندوق در اين حوزه 50 ميليون ريال مي¬باشد. خويش فرمايي و خود اشتغالي: نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده¬دار باشد و مي تواند علاوه برخود براي افراد ديگري نيز ايجاد اشتغال کند. در صورتيکه اين کسب و کار براي خود مالک/ مدير و يک شاگرد ايجاد شغل نمايد، از نوع خود اشتغالي خويش فرمايي مي¬باشد. سقف تسهيلات صندوق در اين حوزه 150 ميليون ريال مي¬باشد. کارفرمايي: نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده¬دار باشد و علاوه بر خود براي افراد ديگري نيز ايجاد اشتغال مي¬نمايد. چنانچه براي افرادي ديگر بعنوان کارگر نيز ايجاد اشتغال بنمايد، از نوع کارفرمايي خواهد بود. در اين نوع اشتغال، دو يا چند نفر مي¬توانند در قالب اشخاص حقوقي بصورت شراکتي يا تعاوني نسبت به راه اندازي يک کسب وکار مبادرت نمايند کارآفريني : به فعاليتهايي کارآفريني گفته مي¬شود که منجر به ارائه کالاهاي جديد يا ارائه روش جديد در فرآيند توليد يا گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد يا ايجاد هرگونه تشکيلات جديد در زمينه صنعت، خدمات و کشاورزي مي¬شود. کارآفرين مي¬بايد صاحبان سرمايه را درخصوص مطلوبيت نوآوري خويش متقاعد سازد تعاونى: يك اجتماع مستقل از افرادى است كه به طور داوطلبانه براى رفع نيازها و آرمان هاى مشترك اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود به وسيله يك بنگاه اقتصادى با مالكيت مشترك و نظارت مردمى گرد هم مى¬آيند. توجه: صندوق در مشاغل کارفرمايي، کارآفريني و تعاوني از کارگاههاي تا 10 نفر کارکن و با تسهيلات تا سقف يک ميليارد ريال حمايت مي-نمايد. نحوه بررسي درخواستهاي تسهيلات انواع درخواستهاي متقاضيان به دوبخش درخواستهاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم بندي ميشود. در خواستهاي مستقيم مربوط به افرادي است که راسا به صندوق مراجعه نموده و نسبت به تحويل در خواست و مدارک مورد نياز به صندوق اقدام و يا در سايت ثبت نام مي نمايند و درخواستهاي غير مستقيم، متقاضيان معرفي شده از طريق نهادهاي مختلف مي باشند که با عقد تفاهم نامه با صندوق همکاري مي کنند و نيز افراد معرفي شده از طرف مقامات( سفرهاي استاني هيات دولت و ساير مقامات کشوري و استاني). سقف تسهيلات و نرخ کارمزد * حداکثر تسهيلات پرداختي به مشاغل خانگي تا مبلغ 50 ميليون ريال مي باشد. * حداکثر تسهيلات پرداختي به مشاغل خويش فرمايي و خود اشتغالي تا مبلغ 150 ميليون ريال مي باشد. * حداکثر تسهيلات طرحهاي کارفرمايي و کارآفريني قابل پرداخت به هر شخص حقيقي و يا حقوقي تا مبلغ يک ميليارد ريال با اولويت سرانه ايجاد اشتغال کمتر مي باشد. * مدت باز پرداخت تسهيلات اعطايي با احتساب دوره سازندگي و تنفس براي کليه طرحها اعماز: توليدي، خدماتي و خانگي حداکثر 5 سال تعيين مي گردد. * تسهيلات صندوق بسته به نوع کسب و کار به صورت ماهانه، فصلي(سه ماهه) و سالانه با اقساط برابر قابل تقسيط مي باشد. * دوره تنفس و سازندگي براي مشاغل خانگي حداکثر 3 ماه، خويش فرمايي 4 ماه و کارفرمايي حداکثر 6 ماه مي باشد. تبصره: دوره تنفس براي تقسيط فصلي حداکثر سه ماه و تسهيلات با دوره هاي تقسيط سالانه فاقد دوره ي تنفس است. * تسهيلات صندوق بصورت قرض الحسنه بوده و نرخ کارمزد آن 4 درصد است. تبصره: کارمزد دوره ي تنفس و فواصل پرداخت هاي مرحله اي در زمان پرداخت وام اخذ مي شود و اصل وام و کارمزد دوره ي باز پرداخت به تعداد اقساط تقسيم و بورت اقساطي وصول مي گردد تضمينات تضمينات مورد قبول براي پرداخت تسهيلات صندوق به شرح زير مي باشد: الف: تضمينات مورد نياز براي تسهيلات به ازاي هر 50 ميليون ريال يک نفر ضامن کارمند رسمي داراي گواهي کسر حقوق و يا معادل آن مطابق دستور العمل صندوق * اخذ چک و سفته معادل 150 درصد تسهيلات اعطايي. تبصره: ظهر چک و سفته مي بايست توسط ضامنين امضاء گردد. ب: تضمينات مورد نياز براي تسهيلات بالاي 150 ميليون ريال و تاسقف يک ميليارد ريال: ب-1- تسهيلات اعطايي بيش از 150 ميليون ريال و تا سقف 500 ميليون ريال با ترهين سند ملک يا ترکيبي از کارمند رسمي و وثيقه ملکي بنا به تشخيص مدير استان مي باشد. ب-2- تسهيلات اعطايي بيش از 500 ميليون ريال صرفا باترهين سند ملکي امکانپذير مي باشد. نظارت پس از پرداخت نظارت عبارت است از پايش عملکرد دريافت کننده تسهيلات از نظر اجراي تعهدات مندرج در مدارک مرحله ي بررسي در خواست و قرارداد في ما بين(صندوق و فرد) در طول دوره ي قرارداد که در اشکال زيرانجام مي گيرد: 1. نظارت اوليه 2. نظارت ادواري
این آگهی انقضا پیدا کرده است.
فروش رتبه آماده پیمانکاری 09124330168 تاریخ بروز رسانی: 94/01/08

فروش کامل سهام شرکتهای رتبه بندی شده و تشخیص صلاحیت شده از سوی سازمان مدیریت در رشته های ساختمان ، راه ، نیرو ، تاسیسات ، آب ، کشاورزی و ... در پایه ه
عینی ، تهران ، تلفن: 09124330168 - قيمت:
صرافی طهران- استرالیا با مجوز رسمی و بدون تعطیلی تاریخ بروز رسانی: 93/11/04

صرافی طهران- استرالیا
دارای مجوز رسمی به شمارۀ BN98634648 ازدولت مرکزی استرالیا در سیدنی
http://wwwtehranexchangeblogfacom

انتقال ار
احسان شوشتری ، استرالیا ، تلفن: 0061421107010 - قيمت:
شرکت حسابداری آرمان حساب پاسارگاد تاریخ بروز رسانی: 93/09/27

شرکت آرمان حساب پاسارگاد
ثبت(3254)
حسابداری
اصلاح حساب
بازرسی قانونی
علی محمودصالحی ، تهران ، تلفن: 88897129 - 88907386 - قيمت:
شرکت آرمان حساب پاسارگاد تاریخ بروز رسانی: 93/07/20

شرکت آرمان حساب پاسارگاد
ثبت(3254)
حسابداری
اصلاح حساب
بازرسی قانونی
، تهران ، تلفن: 88897129.88907386 - قيمت:
ارائه انواع خدمات مالی و حسابداری تاریخ بروز رسانی: 93/07/08

مشاوره مالي و خدمات حسابداري طراحي نرم افزاري و سخت افزاري سيستم حسابداري متناسب با موضوع فعاليت موسسه ( دستي و مكانيزه ) بازنگري نرم افزاري و سخت افز
دکتر محمد مهدی پوراکبری ، تهران ، تلفن: 0912157097 - قيمت: توافقی
نرم افزار کنترل کارکرد و حقوق و دستمزد ناظر تاریخ بروز رسانی: 93/06/02

نرم افزار کنترل کارکرد و حقوق و دستمزد ناظر اولین نرم افزار کنترل کارکرد به همراه نرم افزار حقوق و دستمزد با قابلیت صدور فیش حقوقی و ارائه چندین گزار
سید محسن ناظری ، اصفهان ، تلفن: 03132284005-03132253262 - قيمت: تماس با واحد فروش
خدمات مالی و مالیاتی تاریخ بروز رسانی: 93/05/29

اینجانب صادق حبیبی دارای 9 سال سابقه کار حسابداری و مالیاتی می باشم و توانایی انجام کارهای ذیل را دارم
1-ثبت اسناد حسابداری
2- تهیه لیست بیمه
صادق حبیبی ، تهران ، تلفن: 09125236747 - قيمت: توافقی
خدمات حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،اظهار نامه،فروش فصلی تاریخ بروز رسانی: 93/04/30

شرکت حسابداری سما(چرتگه) انجام کلیه خدمات حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،اظهار نامه،فروش فصلی ، تحریر دفاتر قانونی
منطقه پذیرش مشتری: تهران،کرج، شهر ق
شرکت حسابداری سما ، تهران ، تلفن: 09127685726 - قيمت: توافقی
خدمات حسابداری +تنظیم اظهارنامه مالیاتی +حسابدار پاره وقت تاریخ بروز رسانی: 93/04/26

خدمات حسابداری +تنظیم اظهارنامه مالیاتی +حسابدار پاره وقت
موسسه افزار حساب ، با بهره مندی از کادر حرفه ای و متخصص در زمینه حسابداری و حسابرسی و با
افزار حساب ، تهران ، تلفن: 02166760967 - قيمت: بی نظیر
مدیریت دانش محور تاریخ بروز رسانی: 93/04/10

شرکت ناربن با آمادگی کافی، تجارب لازم و رویکردی نوین آماده ارائه خدمات به تمامی موسسات، شرکت ها و سازمان ها می باشد ناربن موفقیت های خود در ارائه خدم
شرکت نامي حساب ناربن ، تهران ، تلفن: 22224317 - قيمت:

آخرین آگهی های کاربر

تبلیغات اینترنتی با شرایط استثنایی،ویژه ایرانیان کانادا (شرکت های تجاری ایرانی در تورنتو،ونکوور،مونترال و...)


تبلیغات رایگان برای ایرانیان مقیم کانادا
خوشحالیم به اطلاع هموطنان ایرانی گرانقدر مقیم کشور کاناد


مهاجرت تجاری به کانادا(سازمان امور مهاجرتی خانم مژگان رحمانی خضری)


هدف از برنامه مهاجرت تجاری کانادا جذب صاحبان باتجربه و موفق تجارت ها و مشاغل آزاد است. دولت کانادا م

اقامت در کانادا و مهاجرت به کبک کانادا (سازمان مهاجرتی مژگان رحمانی خضری)


مهاجرت و اقامت در کبک (کانادا) مهاجرت به کِبک از طریق تخصص و حرفه نیروهای کار متخصصی که قصد دارند

كاريابي، آگهي استخدام بازارياب و نيروي كار، شغل دوم براي همه علاقمندان


كاريابي، استخدام بازارياب و نيروي كار، شغل دوم براي همگان
كليه علاقمندان به استغال نيمه وقت و ت

مجتمع گل و گیاه کاکتوس-تولید انواع گل های آپارتمانی و کاکتوس (چابکسر-میانده)


مجتمع گل و گیاه کاکتوس (چابکسر-میانده)
تولید انواع گل های آپارتمانی و کاکتوس
چابکسر- میان


اجاره ویلا در چابکسر


اجاره ویلا در چابکسر
چابکسر-خیابان شهدا-میان ده- منزل طاهر احمدیان
در نزدیکی جنگل و دریا


فروش انواع لباس کودک (عرضه پوشاک بچه گانه) در راسته بازار اردبیل-فروشگاه قیم علایی


فروش انواع لباس بچه گانه کودک و نوجوان در راسته بازار اردبیل
آدرس : اردبیل-راسته بازار-جنب مسجد